SIDE A 0:00 0̼1̼. O̼b̼b̼i̼e̼ M̼e̼s̼s̼a̼k̼h̼ - A̼n̼t̼a̼r̼a̼ C̼i̼n̼t̼a̼ & D̼u̼s̼t̼a̼ 4:17 0̼2̼.